Хрвати траже 340 кутија архивске грађе о Павелићевој НДХ, Србија ће им дати само копије

МИЛАН ТЕРЗИЋ, ДИРЕКТОР АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ: ФОНДОВИ СЕ НЕ МОГУ ЦЕПАТИ

          ПОКУШАЈИ За­гре­ба да из Бе­о­гра­да из­ву­че ори­ги­нал­ну ар­хив­ску гра­ђу у 340 ку­ти­ја о Не­за­ви­сној др­жа­ви Хр­ват­ској, где се на­ла­зе и ва­жна до­ку­мен­та о уста­шким ло­го­ри­ма и зло­чи­ни­ма ко­је су чи­ни­ле Па­ве­ли­ће­ве по­ли­циј­ске и вој­не фор­ма­ци­је – не­ће уро­ди­ти пло­дом.

          Иако се у сво­јим зах­те­ви­ма да им се вра­ти гра­ђа, ко­ју су пар­ти­за­ни за­пле­ни­ли 1945, пред­став­ни­ци Хр­ват­ске по­зи­ва­ју на Анекс Д  Спо­ра­зу­ма о пи­та­њи­ма сук­це­си­је из 2002. го­ди­не, хр­ват­ски исто­ри­ча­ри и ин­сти­ту­ци­је ће мо­ра­ти да се за­до­во­ље са­мо ко­пи­ја­ма до­ку­ме­на­та.

          „Та­кви зах­те­ви за пре­да­ва­ње исто­риј­ских до­ку­ме­на­та су бу­да­ла­шти­не јер је по­зна­то да ар­хив­ски фон­до­ви, па и они из вре­ме­на НДХ, не мо­гу тек та­ко да се це­па­ју и да узи­ма ко ка­ко хо­ће. Ако Хр­ва­ти хо­ће до­ку­мен­та, не­ка да­ју па­ре и ми ће­мо им ске­ни­ра­ти, као што то ра­де Сло­вен­ци”, ка­же др Ми­лан Тер­зић, ди­рек­тор Ар­хи­ва Ју­го­сла­ви­је, уз на­по­ме­ну да не зна за­што се та при­ча са­да под­гре­ва у јав­но­сти јер је у све­ту зва­ни­чан став ар­хив­ске стру­ке да се фон­до­ви не мо­гу це­па­ти.

          Не­ка­да­шњи ди­рек­тор Ар­хи­ва Ју­го­сла­ви­је Ми­ла­дин Ми­ло­ше­вић по­твр­ђу­је да Хр­ва­ти одав­но пи­ки­ра­ју на ту гра­ђу, али и да им је на њи­хо­ва пи­та­њА ка­да ће Ср­би­ја да им вра­ти ту ар­хив­ску гра­ђу, уз­вра­ћао кон­тра­пи­та­њем: „За­што тра­же до­ку­мен­та­ци­ју кви­слин­шке др­жа­ве с ко­јом фор­мал­но-прав­но не­ће да има­ју кон­ти­ну­и­тет?”

          http://www.politika.rs/scc/clanak/401204/Tra-ze-gra-mo-fon-ske-plo-ce-An...

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари